குவளை கிளிபார்ட் ஆப்பிரிக்க - குவளை கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை

குவளை கிளிபார்ட் ஆப்பிரிக்க - குவளை கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை என்பது இச்சிபினார்டிக் பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.